algemene voorwaarden

wordpress training

1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Website leasen is een onderdeel van Ik leer ondernemen gevestigd op Van doornerf 13 in Veenendaal die de volgende diensten aanbiedt:
– Het onderhouden van websites door middel van service- en onderhoudscontracten, het bouwen van nieuwe websites vanuit WordPress en het hosten van websites, hierna aan te duiden als webdiensten.
– Het geven van trainingen in WordPress en persoonlijke ontwikkeling voor ondernemers, hierna aan te duiden als trainingen.
– Abonnement: Een regeling, waarbij een eenmalige of periodieke betaling wordt gedaan, welke gedurende een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte gebruikmaking van een leeraanbod.
Hierna de benoemen als opdrachtnemer.
1.2 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat of een of dienst afneemt van Website leasen of aan wie Website leasen een offerte heeft uitgebracht.

 

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, alle trainingen en opdrachten verricht door en overeengekomen met Website leasen of via Ik leer ondernemen.

2.2 Door de bevestiging per mail of enigerlei schriftelijke bevestiging verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van
Website leasen en dat hij met deze Algemene voorwaarden akkoord gaat zoals gepubliceerd op de website van Website leasen.

2.2 Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Website leasen alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Website leasen

2.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Website leasen niet bindend en niet van toepassing.

2.4 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Website leasen is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.6 In geval van strijd tussen één of meer bepalingen uit de door Website leasen gesloten overeenkomst en bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit genoemde overeenkomst.

 

3. Offertes en aanbiedingen Webdiensten voor opdrachtgever
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Website leasen zijn vrijblijvend. Een door Website leasen verstuurde offerte/ aanbieding is geldig tot de datum genoemd in de offerte/ aanbieding, of indien geen datum is vermeld tot 30 dagen na de offerte-, aanbiedingsdatum. Bij aanvaarding door opdrachtgever van een aanbieding, behoudt Website leasen zich het recht voor om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit offerte/ aanbieding blijkt dat de overeenkomst tijdsgebonden is.

3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Website leasen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Website leasen uitdrukkelijk met de afwijking instemt.

3.4 Website leasen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt of zou moeten begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 De overeenkomst tussen Website leasen en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door Website leasen aan opdrachtgever verzonden offerte of aanbieding door opdrachtgever wordt ondertekend, dan wel indien per mail of schriftelijk de overeenkomst door opdrachtgever wordt geaccepteerd, dan wel indien de door Website leasen aan opdrachtgever verzonden offerte/ aanbieding door opdrachtgever op enige wijze wordt bevestigd, dan wel op het moment dat Website leasen met instemming van opdrachtgever aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven.

 

Artikel 4 Ontwerpen en bouwen van een website
4.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke licenties van aangeleverde materialen (intellectueel eigendom) bestemd voor de ontwikkeling van de website.

4.2 Website leasen heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart Website leasen voor aanspraken van derden ter zake.

4.3 Website leasen zal gebruikmaken van software, componenten en templates van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van een website.

4.4 Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Website leasen behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

4.5 De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Website leasen nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, tijdig ter hand te stellen van Website leasen en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Website leasen haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

4.6 Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan Website leasen is eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Website leasen is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst, foto’s etc.) op zijn/haar website en Website leasen kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

4.7 Website leasen behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website evenals voorbereidend materiaal. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.

4.8 Website leasen is gerechtigd de website van opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

4.9 Bij de uitvoering van de werkzaamheden baseert Website leasen zich mede op de door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Opdrachtgever verleent tijdig en op een wijze waarop Website leasen dit verlangt, de juiste informatie en gegevens aan Website leasen, welke Website leasen overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht. Opdrachtgever vergewist zich ervan dat de juistheid van deze informatie en gegevens onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever valt.
Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.10 Website leasen maakt gebruik van of de hosting op de websites van Website leasen, of van de hosting op de websites van opdrachtgever. In het eerste geval zullen meer uren worden berekend in het offerte traject, gezien de uitgebreidere verhuizing (database + ftp-migratie). In het geval van hosting bij de opdrachtgever gaat opdrachtgever ermee akkoord dat Website leasen wijzigingen zal aanbrengen op de server. Deze wijzigingen zullen, wanneer reeds een site live staat, voor niemand zichtbaar zijn.

4.11 Voordat Website leasen een website openbaar maakt of verveelvoudigd, stelt zij de opdrachtgever in de gelegenheid de gebouwde website te beoordelen en volgt één (1) revisieronde, voor het werk definitief wordt opgeleverd. Hierna brengt Website leasen geen wijzigingen meer aan in het werk, tenzij deze van ondergeschikt belang zijn. Indien opdrachtgever meer revisieronden wenst dan berekent Website leasen hiervoor haar gebruikelijke uurtarief boven op het oorspronkelijk afgesproken bedrag/ aantal gemaakte uren.

4.12 Na afloop van de overeengekomen abonnementsduur kan de opdrachtgever kiezen voor een nieuw design voor de website. Hieraan zijn voor de opdrachtgever geen kosten verbonden mits dit abonnement een totale looptijd van 3 jaar heeft en het abonnement vervolgens voor minimaal 2 jaar wordt aangegaan. Ingeval de looptijd van het abonnement minder dan 3 jaar bedraagt, is Website leasen gerechtigd haar werkzaamheden met betrekking tot een nieuw aan te leveren design op basis van de alsdan geldende uurtarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.13 Indien aan de minimale looptijd voor de lease abonnementen niet wordt voldaan is Website leasen gemachtigd de resterende kosten hiervoor in rekening te brengen.

 

5. Onderhoud
5.1 Om de veiligheid van de website zo veel mogelijk te waarborgen dienen alle updates aan software en plugins te worden uitgevoerd zo spoedig mogelijk na een release.

5.2 Op verzoek van Website leasen zal opdrachtgever alle benodigde toegang verlenen tot betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken.

5.3 Website leasen biedt opdrachtgever de mogelijkheid onderhoud bedoeld onder punt 1 aan de website te regelen in een onderhoudsabonnement. Het onderhouden van de software van de website wordt dan uitgevoerd door Website leasen. Dit omvat onder meer het updaten van WordPress, geïnstalleerde plugins en thema’s. Ook worden wijzigingen in de software aangebracht als voortschrijdend inzicht over de veiligheid deze noodzakelijk maken. Indien deze wijzigingen het onderhoudsabonnement overstijgen, zal Website leasen dit na overleg met opdrachtgever uitvoeren als meerwerk.

5.4 Website leasen is bij onderhoud tevens afhankelijk van leverancier(s) en derden. Website leasen is gerechtigd bepaalde updates of plugins niet te installeren als naar het oordeel van Website leasen dit een correcte werking van de software niet ten goede komt.

5.5 Het onderhoudsabonnement kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

5.6 Mocht de opdrachtgever met Website leasen overeenkomen dat opdrachtgever de software zelf onderhoudt, dan is opdrachtgever verantwoordelijk om de software en geïnstalleerde plugins te updaten zodra er een nieuwe versie verschijnt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle mogelijke gevolgen van het zelf updaten. Eventuele problemen voortkomend uit dit updaten zal Website leasen trachten op te lossen tegen geldend uurtarief. Hiervoor zal ook een vrijwaringsbewijs voor worden getekend.

5.7 Als voor het gebruik van de software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Website leasen deze licenties aanschaffen en direct doorleveren aan opdrachtgever. Opdrachtgever zal zorgdragen dat de bepalingen uit deze licentie stipt worden na geleverd. Opdrachtgever vrijwaart Website leasen voor aanspraken van derden betreffende de naleving van deze bepalingen uit deze licentie. Indien sprake is van jaarlijkse verplichte verlenging van licenties zal Website leasen deze aan de opdrachtgever doorberekenen.

5.8 Website leasen zal zich inspannen om door opdrachtgever gewenste veranderingen na de oplevering toe te voegen aan de website. Indien naar het oordeel van Website leasen een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Website leasen dit schriftelijk melden aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal Website leasen deze doorvoeren, op eigen risico van opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Website leasen. Deze veranderingen of reparaties aan de website worden uitgevoerd door Website leasen tegen geldend uurtarief.

5.9 Indien opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de website wenst door te voeren, of dit door een derde wil laten uitvoeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Website leasen heeft gemeld en Website leasen deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Website leasen kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

5.10 Indien Website leasen en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Website leasen ook het inhoudelijke onderhoud aan de website uitvoert, zal Website leasen zich inspannen deze handelingen zorgvuldig uit te voeren. Website leasen kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schade.
5.11 Website leasen zal zich inspannen om de kennis omtrent de software op peil te houden. Indien van toepassing zal Website leasen advies uitbrengen aan opdrachtgever.

 

6. Webhosting
6.1 De hosting die Website leasen biedt bestaat onder meer uit het ter beschikking stellen van een bepaalde hoeveelheid schijfruimte, ondersteuning bij het aanvragen en verlenen van domeinnamen en/of het verstrekken van e-mailadressen.

6.2 Indien de overeengekomen hoeveelheid schijfruimte wordt overschreden is Website leasen gerechtigd opdrachtgever daarvoor te factureren.

6.3 De hosting van de website van opdrachtgever zal worden verzorgd door Website leasen. Indien opdrachtgever een andere hostingprovider verkiest zal Website leasen het meerwerk dat voortvloeit uit deze keuze in rekening brengen bij de opdrachtgever.

6.4 Website leasen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, datacenter, domeinnaamregistratie of anderen waarop Website leasen geen invloed kan uitoefenen.

6.5 Opdrachtgever zorgt dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens derden is. Opdrachtgever vrijwaart Website leasen voor aanspraken van derden die verband houden met de domeinnaam, ook als de domeinnaam van opdrachtgever niet door Website leasen is geregistreerd.
Website leasen kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de domeinnaam.

6.6 Opdrachtgever gedraagt zich zorgvuldig en onthoudt zich van onrechtmatig gedrag op zijn website. Zoals bijvoorbeeld het schenden van intellectueel eigendom, het verspreiden van gegevens welke bij wet verboden zijn of het schenden van privacy van derden of ander gedrag in strijd met openbare orde en goede zeden.
Website leasen kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor onrechtmatig gedrag van opdrachtgever.

6.7 Website leasen kan opdrachtgever verzoeken informatie te verwijderen indien Website leasen (de dreiging van) onrechtmatig gedrag constateert. Opdrachtgever dient op eerste verzoek betreffende informatie geheel te verwijderen. Indien opdrachtgever in gebreke blijft is Website leasen gerechtigd de informatie zelf te verwijderen dan wel opdrachtgever de toegang tot diens website te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden.

6.8 Als Website leasen werkzaamheden voor opdrachtgever verricht op bevel van de overheidsinstanties of i.v.m. wettelijke verplichtingen zullen deze in rekening worden gebracht tegen geldend uurtarief.

6.9 Website leasen kan niet worden betrokken in geschillen tussen opdrachtgever en derden. Opdrachtgever dient Website leasen wel van alle relevante informatie te voorzien betreffende dit geschil met derde(n).

6.10 Website leasen heeft een inspanningsverbintenis met betrekking tot storingen aan de server maar garandeert geen foutloze en ongehinderde dienstverlening. Opdrachtgever heeft zelf onderzoekplicht ter voorkoming van storingen.

6.11 Opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor de gegevens die worden verwerkt op diens website. Website leasen is gevrijwaard van aanspraken door derden met betrekking tot gegevens waaronder persoonsgegevens op de website van de opdrachtgever.

6.12 Indien opdrachtgever een website en domeinnaam wenst te verhuizen naar een andere provider dient rekening gehouden te worden met exporteren van alle bestanden, databases, e-mailadressen, etc. Website leasen zal dan ook niet vanzelfsprekend meewerken aan de verhuizing van website en domeinnaam van opdrachtgever naar een andere provider, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

6.13 De overeenkomst voor de domeinnaam en hosting kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

6.14 Website leasen verzorgt de registratie en het gebruik van de overeengekomen domeinnaam. De opdrachtgever is zich ervan bewust en stemt in met het feit dat Website leasen de domeinnaam uitsluitend op haar eigen naam registreert. Het beheer en het onderhoud van deze domeinnaam/ domeinnamen wordt gedurende de looptijd van het abonnement verzorgd door Website leasen. Website leasen kan er echter niet voor instaan dat de opdrachtgever gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden. Na afloop van het abonnement heeft de opdrachtgever de mogelijkheid tot verhuizing van de domeinnaam. Website leasen is dan bevoegd een eenmalig bedrag van € 25,00 per te verhuizen domeinnaam aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De domeinnaam wordt alsdan eigendom van de opdrachtgever.

 

7. Trainingen
7.1 Training worden online gegeven of door een bekwame docent. Tijdens de cursus wordt cursusmateriaal beschikbaar gesteld. Indien de cursus over meerdere dagen is verspreid wordt huiswerk meegegeven. Voor een goed begrip van de cursus is het van belang dat dit huiswerk thuis door opdrachtgever wordt uitgevoerd. Indien de opdrachtgever, ondanks de benodigde inspanningen van de docent, hetgeen wordt uitgelegd in de cursus niet begrijpt, wordt geen compensatie verstrekt.

7.2 Website leasen behoudt zich het recht voor de training te annuleren. De cursist wordt hier onverwijld van op de hoogte gesteld, doch uiterlijk voor aanvang van de training. Het eventueel reeds betaalde factuurbedrag wordt door Website leasen aan opdrachtgever gerestitueerd. Indien mogelijk biedt Website leasen opdrachtgever een alternatief aan. Wanneer opdrachtgever gebruik maakt van dit alternatief wordt het factuurbedrag niet gerestitueerd.

7.3 Website leasen is te allen tijde gerechtigd een trainer, door haar met de uitvoering van de overeenkomst belast, te vervangen door een andere trainer.

7.4 Via onze website acedemie.jewebsiteleasen.nl is er de mogelijkheid om direct een training boeken. Er kan alleen een training geboekt worden via onze website als je direct betaald via PayPal of Ideal. Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële koper, is voldaan. Na het maken van de boeking van een training komt er per mail een bevestiging.

 

8. Wijziging van de overeenkomst en meerwerk Webdiensten
8.1 Indien zich feiten of omstandigheden wijzigen dan is opdrachtgever gehouden Website leasen onverwijld te informeren omtrent gewijzigde feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

8.2 Opdrachtgever kan verzoeken om de overeenkomst uit te breiden of te wijzigen. In onderling overleg zal gekeken worden naar de mogelijkheden. Indien Website leasen instemt met de uitbreiding/ wijziging van het werk maakt Website leasen een nieuwe overeenkomst en wijzigt zij haar prijs.

8.3 In het geval de omstandigheden waarvan Website leasen en opdrachtgever op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst. Website leasen is gerechtigd een verzoek tot wijziging van de overeenkomst te weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief op zich redelijkerwijs niet naar oordeel van Website leasen kan worden verlangd, zonder dat Website leasen schadeplichtig is tegenover opdrachtgever.
Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van opdrachtgever, zullen eventueel daaruit voortvloeiende (extra) kosten of meerwerk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8.4 Indien Website leasen en opdrachtgever besluiten om de aangegane overeenkomst en de werkzaamheden te wijzigen dan aanvaardt opdrachtgever dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden aangepast. Het niet of niet onverwijld uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Website leasen op en is voor opdrachtgever geen gerechtigde grond om de overeenkomst te ontbinden.

 

9. Prijs en kosten
9.1 Het door Website Leasen gehanteerde uurtarief bedraagt €80,00 per gewerkt uur. De maandelijkse abonnementskosten, indien van toepassing, zijn aan verandering onderhavig, de meest actuele bedragen zijn terug te vinden op de website van Website Leasen.
Het uurtarief mag maximaal één keer per jaar verhoogd worden. Dit zal per mail worden aangegeven aan de abonnementhouder. De abonnementhouder behoudt het recht op ontbinden bij een verhoging. De verhoging zal niet binnen de eerste drie maanden van de overeenkomst plaatsvinden.

9.2 Tussen Website leasen en de opdrachtgever geldt de prijs, zoals vermeld in de aanbieding, offerte of correspondentie vermeerderd met eventuele bijkomende kosten.

9.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. De door de opdrachtgever verschuldigde maandelijkse abonnementskosten zullen door Website Leasen telkens per maand of per jaar vooruit aan de opdrachtgever worden gefactureerd en geïncasseerd per automatische incasso, tenzij anders is overeengekomen.
Ingeval de opdrachtgever niet heeft ingestemd met automatische incasso dan wel indien een verstrekte machtiging op enig moment door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de opdrachtgever gehouden de in dit artikel bedoelde maandelijkse abonnementskosten telkens zelf uiterlijk op de eerste dag van de maand waarop de vergoeding betrekking heeft per vooruitbetaling aan Website Leasen te voldoen.
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.

Bij een betalingsachterstand is Website Leasen gerechtigd, na schriftelijk contact, de website zonder verdere kennisgeving offline te zetten alsmede zijn overige verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat betaling is geschied of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld.
Website Leasen is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden c.q. de overeengekomen dienstverlening te starten.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Websitexperts en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Website Leasen onmiddellijk opeisbaar.

9.4 In het geval Website leasen met de opdrachtgever vooraf een vaste prijsafspraak heeft gemaakt voor het verrichten van bepaalde diensten, en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden dwingt die in alle redelijkheid niet geacht kunnen worden onder die vaste prijsafspraak te vallen, dan zal Website leasen opdrachtgever voorafgaand informeren over de financiële gevolgen hiervan.

9.5 De opdrachtgever is verplicht om bij de aanvang van de website de benodigde aanbetaling te doen. Deze zal verstuurd worden als er aan de website begonnen wordt. Op het moment dat de website online wordt gezet zullen er maandelijkse termijnen in rekening worden gebracht. Online zetten zal in overleg met de opdrachtgever gebeuren. Dit kan ook als er wordt besloten dat er al een aantal pagina’s online worden gezet en de rest op de achtergrond gebeurt.

9.6 In het geval dat Website leasen met de opdrachtgever een bepaalde (vaste) prijs overeenkomt, dan is het Website leasen toegestaan deze prijs te verhogen, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, zonder dat opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.
9.7 Website leasen kondigt in november de tariefswijzigingen voor het volgende jaar aan bij afnemers van service- en onderhoudscontracten.

9.8 Voor nieuwe opdrachten kan niet automatisch een beroep worden gedaan op eerdere aanbiedingen, offertes, prijzen e.d.

9.9 Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, behoud Website leasen zich het recht voor om de website offline te halen.

 

10. Garantie
10.1 Website leasen zal na oplevering van de website eventuele gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken gelegen zijn in het, door toedoen van Website leasen, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.

10.2 Website leasen behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de opdrachtgever zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan Website leasen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten, dan wel indien de gebreken zijn veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals neergelegd in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

10.3 Website leasen kan niet garanderen dat de website 100% uptime heeft en is niet verantwoordelijk voor downtime (offline website of e-mail). Ook in het geval van een hack of fout in de website is Website leasen hier niet verantwoordelijk voor. Eventuele kosten of werkzaamheden die hierdoor ontstaan worden dus ook in rekening gebracht als dit nodig is.

 

11. Ontbinding, opzegging, opschorting
11.1 Website leasen behoudt het onverminderd recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst.

11.2 Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden als er sprake is van een conflict, vertrouwensbreuk en/of andere zaken die een prettige samenwerking verstoren.

11.3 Als de opdrachtgever de offerte niet getekend heeft kan Website Leasen de website offline halen en de opstartkosten in rekening brengen.

11.4 Overeenkomsten kunnen geannuleerd worden met instemming van Website leasen en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel.

11.5 De opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren, voordat Website leasen begonnen is met de uitvoering ervan, als de opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. Onder schade valt onder andere: gereserveerde arbeidstijd en ter voorbereiding reeds gemaakte kosten.

11.6 Indien de opdrachtgever een overeenkomst met toestemming van Website leasen annuleert, terwijl Website leasen al begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst, is de opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden. Dit is in ieder geval de opstartkosten. Daarnaast kan Website leasen een schadevergoeding vaststellen, aan de hand van o.a. gereserveerde arbeidstijd. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, vrijwaart hij Website leasen nadrukkelijk tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.

11.7 Iedere partijen heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij zodra faillissement, surséance van betaling van-, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd, Nederland verlaat of haar huidige activiteiten staakt.
In dat geval worden vorderingen van Website leasen zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.

11.8 Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.

11.9 Onverminderd zijn wettelijke opschortingsrechten zal Website leasen ingeval van toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever met betrekking tot diens betalingsverplichting, of wanneer de vrees bestaat dat opdrachtgever te kort zal zijn schieten in zijn betalingsverplichting, het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden. In zulks geval ontstaat geen recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever.

11.10 Op het moment dat de overeenkomst wordt opgezegd kan de opdrachtgever ervoor kiezen het recht van de website over te kopen van Website leasen zodat de website mee gaat met een eventuele verhuizing. Het minimale bedrag hiervoor is €500,- ex. BTW en kan verhoogd worden bij eventuele op maat gemaakte opdrachten. Indien de opdrachtgever hier interesse in heeft zal Website leasen een passend aanbod doen.

 

12. Oplevering website/ Webdiensten
12.1 Na de revisieronde heeft opdrachtgever 14 dagen om het werk van Website leasen al dan niet goed te keuren en eenmalig te verzoeken tot wijzigingen.

12.2 Indien Website leasen een website bouwt levert zij deze werkend op. De oplevering is gebaseerd op de release en software zoals vermeld in de onderliggende overeenkomst. Alleen op deze release garandeert Website leasen de werkzaamheid van de website.

12.3 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Website leasen, totdat alle bedragen welke opdrachtgever verschuldigd is krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, volledig aan Website leasen zijn betaald. Op dat moment zal Website leasen de gegevens om in de gebouwde website te kunnen inloggen aan opdrachtgever verstrekken en het auteursrecht en zo mogelijk bronbestanden aan opdrachtgever overdragen.

 

13. Intellectuele eigendom
13.1 Website leasen behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit haar geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt, al dan niet in het kader van de uitvoering van de opdracht voor opdrachtgever.

13.2 Website leasen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

13.3 Website leasen behoudt zich het recht voor om de naam van opdrachtgever en uitgevoerd werk voor haar eigen bevordering te gebruiken. Waaronder het opnemen van een verwijzing op de website van Website leasen. Opneming op de website zal altijd geschieden in overleg met opdrachtgever.

 

14. Vrijwaring Webdiensten
14.1 Indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist zal Website leasen derden inschakelen en zal, waar mogelijk dit geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Website leasen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of nalatigheid van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Website leasen.

14.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken gaat Website leasen ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij dezen dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

14.3 Opdrachtgever verzekert Website leasen dat het aangeleverde al dan niet digitale materiaal e.d. legaal en in eigendom van opdrachtgever is. Opdrachtgever vrijwaart Website leasen bij dezen uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot het recht van intellectuele eigendom op door opdrachtgever aan Website leasen verstrekte gegevens.

14.4 Opdrachtgever vrijwaart Website leasen tegen en stelt Website leasen schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen, indien en voor zover Website leasen daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 11 niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is. Indien Website leasen uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Website leasen zowel in als buiten rechte bij te staan, tenzij Website leasen hier uitdrukkelijk schriftelijk vanaf ziet, en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Website leasen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Website leasen en derden die daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

15. Aansprakelijkheid
15.1 Indien Website leasen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

15.2. Website leasen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Website leasen is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens. Indien Website leasen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Website leasen beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.3. Website leasen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Website leasen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Website leasen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

15.4 Website leasen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

 

16. Privacy bepalingen
16.1 Persoonsgegevens worden door Website leasen slechts gebruikt voor aanmelding bij het aanvragen van een website en hosting. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.
16.2 Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Website leasen verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
16.3 Voor verdere privacy bepalingen verwijst Website leasen naar de hiervoor opgestelde Privacyverklaring.

 

17. Overige bepalingen
17.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Website leasen zetelt.

17.3 Indien Website leasen op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, ontstaat hierdoor geen recht voor opdrachtgever in toekomstige overeenkomsten. In volgende overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.