Terms and Conditions

Lease je website Affiliate Programma Servicevoorwaarden

Overeenkomst

Door u aan te melden als Affiliate in het Lease je website Affiliate Programma (“Programma”) gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”).

Lease je website behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle nieuwe functies die het huidige Programma uitbreiden of verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en middelen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van het Programma na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Overtreding van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw account en voor verbeurdverklaring van alle uitstaande affiliate commissiebetalingen die tijdens de schending zijn verdiend. U gaat ermee akkoord het Affiliate Programma op eigen risico te gebruiken.

Accountvoorwaarden

  1. U moet 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan dit programma.
  2. U moet in Nederland wonen om een affiliate te zijn.
  3. Je moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
  4. U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
  5. Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt – een enkele login gedeeld door meerdere mensen is niet toegestaan.
  6. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en wachtwoord. Lease je website kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze beveiligingsverplichting.
  7. U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
  8. Eén persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één account onderhouden.
  9. U mag het Partnerprogramma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Service geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
  10. U mag het Partnerprogramma niet gebruiken om geld te verdienen op uw eigen Lease je website product accounts.

Links/afbeeldingen op uw site, in uw e-mails of andere communicatie

Zodra u zich heeft aangemeld voor het Affiliate Programma, krijgt u een unieke Affiliate Code toegewezen. Het is toegestaan om links, banners of andere afbeeldingen die wij bij uw Partnercode leveren op uw site, in uw e-mails of in andere communicatie te plaatsen. We zullen u voorzien van richtlijnen, linkstijlen en grafische illustraties om te gebruiken bij het linken naar Je website leasen-website. Wij kan het ontwerp van het kunstwerk op elk moment zonder kennisgeving wijzigen, maar we zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet wijzigen zonder de juiste kennisgeving.

Om nauwkeurige tracking, rapportage en het opbouwen van verwijzingskosten mogelijk te maken, bieden wij u speciale linkformaten die kunnen worden gebruikt in alle links tussen uw site en de Je website leasen website. U moet ervoor zorgen dat elk van de links tussen uw site en de Je website leasen website dergelijke speciale linkformaten op de juiste manier gebruikt. Links naar de Je website leasen- website die op uw site worden geplaatst op grond van deze Overeenkomst en die dergelijke speciale linkformaten op de juiste manier gebruiken, worden “Speciale links” genoemd. U verdient alleen verwijzingsvergoedingen met betrekking tot verkopen op een Je website leasen product dat rechtstreeks via speciale links plaatsvindt; wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot een fout van u of iemand die u verwijst om speciale links te gebruiken of uw partnercode onjuist te typen, inclusief voor zover een dergelijke fout kan leiden tot een vermindering van bedragen die anders aan u zouden worden betaald op grond van deze overeenkomst.

Affiliate links moeten verwijzen naar de pagina van het product dat wordt gepromoot.

Verwijzingskosten/commissies en betaling

Om een productverkoop in aanmerking te laten komen voor het verdienen van een verwijzingsvergoeding, moet de klant via een speciale link van uw site, e-mail of andere communicatie naar https://www.jewebsiteleasen.nl klikken en een bestelling voor een product tijdens die sessie voltooien.

We betalen alleen commissies voor links die automatisch worden bijgehouden en gerapporteerd door onze systemen. We betalen geen commissies als iemand zegt dat hij heeft gekocht of als iemand zegt dat hij een verwijzingscode heeft ingevoerd als deze niet door ons systeem is bijgehouden. We kunnen alleen commissies betalen voor bedrijven die zijn gegenereerd via correct geformatteerde speciale links die automatisch door onze systemen zijn bijgehouden.

We behouden ons het recht voor om commissies te diskwalificeren die zijn verdiend met frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden.

Betalingen beginnen pas als je meer dan € 20 aan affiliate-inkomsten hebt verdiend. Als uw partneraccount nooit de drempel van € 20 overschrijdt, worden uw commissies niet gerealiseerd of betaald. We zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van accounts die de drempel van € 20 hebben overschreden.

Jezelf identificeren als een Lease je website Affiliate

U mag geen persbericht uitbrengen met betrekking tot deze Overeenkomst of uw deelname aan het Programma; een dergelijke actie kan leiden tot uw beëindiging van het Programma. Bovendien mag u op geen enkele manier de relatie tussen ons en u verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat u onze producten ontwikkelt, zeggen dat u deel uitmaakt van de Je website leasen of een relatie of band tussen ons en u en u of een andere persoon of entiteit uitdrukken of impliceren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst (inclusief door uit te drukken of te impliceren dat we ondersteunen,  sponsoren, onderschrijven of geld bijdragen aan een goed doel of ander doel).

U mag geen producten kopen via uw affiliate links voor eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar eigen goeddunken) resulteren in het inhouden van verwijzingskosten en/of de beëindiging van deze Overeenkomst.

Betalingsschema

Zolang uw huidige affiliate meer dan €20verdient, wordt u elke maand betaald. Als je sinds je laatste betaling nog geen €20 hebt verdiend, betalen we je de volgende maand nadat je de drempel hebt overschreden.

Definitie van de klant

Klanten die producten kopen via dit Programma worden geacht onze klanten te zijn. Dienovereenkomstig zijn al onze regels, beleidsregels en operationele procedures met betrekking tot klantorders, klantenservice en productverkoop van toepassing op die klanten. We kunnen ons beleid en onze operationele procedures op elk moment wijzigen. We bepalen bijvoorbeeld de prijzen die in rekening worden gebracht voor producten die onder dit Programma worden verkocht in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op producten die u op uw site hebt vermeld, moet u geen productprijzen op uw site weergeven. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige informatie te presenteren, maar we kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

Jouw verantwoordelijkheden

U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van uw site en voor alle materialen die op uw site verschijnen. U bent bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor:

– De technische werking van uw site en alle gerelateerde apparatuur – Ervoor zorgen dat de weergave van speciale links op uw site geen overeenkomst tussen u en een derde partij schendt (inclusief maar niet beperkt tot eventuele beperkingen of vereisten die aan u zijn opgelegd door een derde partij die uw site host) – De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van materialen die op uw site zijn geplaatst (inclusief,  onder andere alle productgerelateerde materialen en alle informatie die u opneemt in of associeert met speciale links) – Ervoor zorgen dat materialen die op uw site worden geplaatst, de rechten van derden niet schenden of schenden (inclusief bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten) – Ervoor zorgen dat materialen die op uw site worden geplaatst niet lasterlijk of anderszins illegaal zijn- Ervoor zorgen dat uw site nauwkeurig en adequaat openbaar maakt,  hetzij via een privacybeleid of anderszins, hoe u gegevens verzamelt, gebruikt, opslaat en openbaar maakt die zijn verzameld van bezoekers, inclusief, indien van toepassing, dat derden (inclusief adverteerders) inhoud en / of advertenties kunnen aanbieden en informatie rechtstreeks van bezoekers kunnen verzamelen en cookies op de browsers van bezoekers kunnen plaatsen of herkennen.

Naleving van wetten

Als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma gaat u ermee akkoord dat u, terwijl u deelnemer aan het Programma bent, zult voldoen aan alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, bevelen, licenties, vergunningen, vonnissen, beslissingen of andere vereisten van een overheidsinstantie die jurisdictie over u heeft, ongeacht of die wetten, enz. nu van kracht zijn of later van kracht worden gedurende de tijd dat u deelnemer aan het Programma bent. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, gaat u ermee akkoord dat u als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma zult voldoen aan alle toepasselijke wetten (federaal, staats- of anderszins) die van toepassing zijn op marketing-e-mail, inclusief maar niet beperkt tot de CAN-SPAM Act van 2003 en alle andere antispamwetten.

Duur van de Overeenkomst en het Programma

De looptijd van deze Overeenkomst begint bij onze aanvaarding van uw Programma-aanvraag en eindigt wanneer deze door een van beide partijen wordt beëindigd. U of wij kunnen deze Overeenkomst op elk moment beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van beëindiging. Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, zult u onmiddellijk het gebruik van en het verwijderen van uw site, alle links naar https://www.jewebsiteleasen.nl en al onze handelsmerken, trade dress en logo’s, en alle andere materialen die door of namens ons aan u worden verstrekt op grond van deze overeenkomst of in verband met het Programma. Lease je website behoudt zich het recht voor om het Programma op elk moment te beëindigen. Bij beëindiging van het programma betaalt Je website leasen alle uitstaande inkomsten van meer dan € 20.

Afloop

Je website leasenheeft, naar eigen goeddunken, het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van het Programma, of enige andere  Lease je website-service, om welke reden dan ook, op elk moment te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de Service zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw Account of uw toegang tot uw Account, en de verbeurdverklaring en afstand van alle potentiële of te betalen commissies in uw Account als deze zijn verdiend met frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden.  Lease je website behoudt zich het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.

Relatie van partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen de partijen tot stand brengen. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of verklaringen te doen of te accepteren. U zult geen enkele verklaring afleggen, noch op uw site, noch anderszins, die redelijkerwijs in tegenspraak zou zijn met iets in deze sectie.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, speciale of gevolgschade (of enig verlies van inkomsten, winst of gegevens) die ontstaat in verband met deze Overeenkomst of het Programma, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Verder zal onze totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze Overeenkomst en het Programma niet hoger zijn dan de totale verwijzingskosten die aan u zijn betaald of moeten worden betaald onder deze Overeenkomst.

Disclaimers

We geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het Programma of producten die via het Programma worden verkocht (inclusief, zonder beperking, garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, niet-inbreukmakendheid of impliciete garanties die voortvloeien uit een verloop van prestatie, handel of handelsgebruik). Bovendien verklaren wij niet dat de werking van de Je website leasen website ononderbroken of foutloos zal zijn en zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten.

Onafhankelijk onderzoek

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN. U BEGRIJPT DAT WE OP ELK MOMENT (DIRECT OF INDIRECT) OM VERWIJZINGEN VAN KLANTEN KUNNEN VRAGEN OP VOORWAARDEN DIE KUNNEN VERSCHILLEN VAN DIE IN DEZE OVEREENKOMST OF WEBSITES KUNNEN EXPLOITEREN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET OF CONCURREREN MET UW WEBSITE. U HEBT DE WENSELIJKHEID VAN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA ONAFHANKELIJK GEËVALUEERD EN VERTROUWT NIET OP ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERKLARING ANDERS DAN ZOALS UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST.

Arbitrage

Elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst (met inbegrip van een feitelijke of vermeende schending hiervan), transacties of activiteiten onder deze Overeenkomst of uw relatie met ons of een van onze gelieerde ondernemingen zal worden onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage, behalve dat, voor zover u op enigerlei wijze onze intellectuele eigendomsrechten hebt geschonden of dreigt te schenden,  we kunnen een gerechtelijk bevel of andere passende voorziening zoeken bij een staats- of federale rechtbank (en u stemt in met niet-exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken) of een andere bevoegde rechtbank. Arbitrage onder deze overeenkomst zal worden uitgevoerd volgens de dan geldende regels van de American Arbitration Association. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan als vonnis worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal geen arbitrage onder deze Overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij betrokken is die onderworpen is aan deze Overeenkomst, hetzij door middel van groepsarbitrageprocedures of anderszins.

Allerlei

Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van De Verenigde Staten, zonder verwijzing naar regels die van toepassing zijn op de keuze van wetten. U mag deze Overeenkomst niet overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onder voorbehoud van die beperking is deze Overeenkomst bindend voor, in het voordeel van en afdwingbaar tegen de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Ons verzuim om uw strikte uitvoering van enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van ons recht om vervolgens een dergelijke bepaling of enige andere bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen.

Het nalaten van de Website van Je website leasen om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Je website leasen en zijn van toepassing op je gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen jou en Je website leasen  (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).